Семинария за Литературно служене
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери


Духовно изграждане

Обикновено студентите започват своето образование поставяйки си две основни цели: да получат необходимите знания в съответната специалност и да бъдат подготвени за едно бъдещо успешно професионално развитие. Ние считаме, че има и една трета много важна причина, а именно духовното развитие на отделната личност. Ние желаем завършилите колежа не само да получат знания и умения, но също така да напуснат учебното заведение като доверяващи се на Бога мъже и жени, които отразяват Христовия характер в живота си.

В този смисъл се стараем да подпомагаме и развиваме всички дейности спомагащи за духовното израстване на студентите. Утрините бдения, организирането на домашни групи и участието в различни мероприятия са начини за стимулиране на духовния интерес. Студентите са насърчавани да се включат и участват в живота на определена местна църква. Съпътстващата църковна практика създава добри възможности за практично приложение на натрупаните теоретични познания и методи.

Ние се молим, всеки студент записал се в Теологичния колеж да израства в своята връзка с Исус Христос и да развива качества необходими за служба в Неговото царство.

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.